Provozní řád okruhu

Provozní řád Soběšické terénní lukostřelnice pro rok 2016

I) Obecná ustanovení

 1. Tento provozní řád upravuje způsob užívání terénního okruhu pro lukostřelbu (dále jen „terénní střelnice“) v areálu Mysliveckého stadionu v Brně Soběšicích. Všechny osoby, které terénní střelnici používají, jsou povinny se řídit tímto řádem a pokyny správou pověřených členů Lukostřeleckého klubu LK Brno 05 či LO TJ Start Brno (dále jen „pověření členové“) a pracovníků Střelnice Soběšice.
 2. Terénní střelnice slouží k trénování techniky střelby z luku a k pořádání lukostřeleckých soutěží. Je určena lukostřelcům, kteří již ovládají alespoň základy střelby z luku.
 3. V případě hrubého porušení tohoto provozního řádu, provozního řádu Střelnice Soběšice či v jiných odůvodněných případech může být uživatel vykázán z prostoru střelnice. Neuposlechnutí výzvy k opuštění, stejně jako vstup neoprávněných osob do prostoru terénní střelnice, bude vnímáno jako neoprávněný vstup na soukromý pozemek a může mít za následek přivolání policie.
 4. Střelnici mohou za níže uvedených podmínek používat členové Lukostřeleckého klubu Brno 05 a lukostřeleckého oddílu TJ Start Brno i ostatní osoby, které k tomu získají souhlas LK Brno 05.
 5. Všichni uživatelé vstupují do prostoru terénní střelnice na vlastní nebezpečí. LK Brno 05, TJ Start Brno ani jejich pověření členové nenesou žádnou odpovědnost za případná zranění či poškození vybavení uživatelů, k nimž na střelnici dojde, s výjimkou případů, kdy jsou tato přímým důsledkem jednání pověřených členů.
 6. Vstup na terénní střelnici je zpoplatněn. Ceník a informace o způsobech úhrady se nacházejí v části IV tohoto řádu a jsou dostupné na internetových stránkách střelnice. Členové LK Brno 05 a LO TJ Start Brno mají vstup umožněn zdarma v období, na něž mají uhrazen členský poplatek.
 7. Na terénní střelnici lze vstupovat pouze ve vymezených hodinách. Provozní doba terénní střelnice se nachází v části III tohoto řádu a je zveřejněna také na internetových stránkách lukostřelnice. V případě, že v areálu Střelnice Soběšice probíhá trénink či závod v brokové střelbě, je vstup na terénní střelnici zakázán i v provozních hodinách.
 8. Terénní střelnice se nachází v oblasti zvýšeného výskytu klíšťat. Všem uživatelům se proto doporučuje použití vhodného repelentu a oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi.

II) Vstup a způsob užívání terénní střelnice

 1. Všichni uživatelé jsou před vstupem na terénní střelnici povinni seznámit se s plánem střelnice a zejména s únikovými cestami. Jestliže se během jeho pobytu v prostoru terénní střelnice ozve střelba z palných zbraní, je uživatel povinen ukončit vlastní střelbu (či jinou činnost) a neprodleně opustit areál po únikové cestě určené pro úsek terénní střelnice, v němž se právě nachází.
 2. Areál brokové Střelnice Soběšice je rozdělen na oblast s volným přístupem veřejnosti a oblasti, do nichž je přístup povolen pouze oprávněným osobám. Celá terénní střelnice se nachází v oblasti s výhradním přístupem oprávněných osob.
 3. Vstup na terénní střelnici je povolen jen těm uživatelům, kteří svým podpisem potvrdí, že se seznámili s tímto provozním řádem, a kteří uhradí vstupní poplatek. Toto pravidlo se nevztahuje na účastníky soutěží pořádaných na terénní střelnici Lukostřeleckým klubem Brno 05.
 4. První návštěvu terénní střelnice je nutné absolvovat v doprovodu pověřeného člena. Toto ustanovení platí i pro uživatele z řady členů LK Brno 05 a LO TJ Start Brno.
 5. Děti do patnácti let se mohou po terénní střelnici pohybovat pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 6. Terénní střelnice slouží výhradně k tréninku lukostřelby. Je zakázáno ke střelbě do terčů používat palné zbraně (včetně zbraní pro paint-ball a air-soft), praky a kuše silnější než 70 lb. Je zakázáno používat jiné než terčové hroty.

III) Provozní doba terénní střelnice

 1. Terénní střelnice je v provozu v období od 1. dubna do 31. října.
 2. Provozní doba pro rok 2015:
  Po – Pá
  od 18:00
  So
  od 15:00
  Ne
  celý den
 3. Terénní střelnici je nutné vždy opustit před setměním.
 4. Terénní střelnici nelze využívat v době, kdy probíhají závody či oficiální tréninky – ať už na terénní střelnici, či na brokové střelnici.

IV) Ceník

 1. Využívání areálu terénní střelnice je zpoplatněno.
 2. Poplatky lze uhradit buď v hotovosti na místě, či předem bezhotovostně. (Platební údaje budou zájemci zaslány po předchozí domluvě.)

V) Chování na terénní střelnici

 1. Každý střelec je odpovědný za šíp, který vystřelí.
 2. Všichni uživatelé vstupují do prostoru terénní střelnice na vlastní nebezpečí.
 3. Všechny osoby v prostorách terénní střelnice musí dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat obecné zásady bezpečnosti. Uživatelé berou na vědomí, že v areálu hrozí zvýšené nebezpečí ohrožení zdraví i života. Všichni uživatelé jsou povinni se vyvarovat jakéhokoli jednání, které by mohlo ohrozit ostatní osoby v prostoru terénní střelnice a v jejím okolí.
 4. Všichni uživatelé jsou povinni se k ostatním osobám na terénní střelnici i v areálu Střelnice Soběšice chovat slušně a ohleduplně a vyvarovat se jednání, které by mohlo ostatní omezovat či obtěžovat.
 5. Střelci musí být připraveni na neočekávaný výskyt dalších osob na terénní střelnici, včetně jedinců neseznámených s bezpečnostními pravidly (např. houbaři a náhodní chodci). Přestože se jedná o uzavřený prostor, mohou se v areálu terénní střelnice pohybovat nepovolané osoby.
 6. Po terénní střelnici se lze pohybovat pouze v určeném směru. Při pohybu v protisměru či při přecházení po jiných než vyznačených stezkách může uživatel vstoupit do dráhy střelby dalšího střelce.
 7. V prostoru terénní střelnice platí zákaz kouření a manipulace s ohněm.
 8. V prostoru terénní střelnice platí zákaz znečišťování okolí, zanechávání odpadků a poškozování vybavení a trasy.
 9. Do prostoru terénní střelnice je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a dalších návykových látek.
 10. Do prostoru terénní střelnice je zakázán vstup psů a dalších domácích zvířat.
 11. V případě, že uživatel způsobí škodu či nalezne poškození na vybavení střelnice (zejména na terčovnicích), informuje o této skutečnosti neprodleně pověřeného člena klubu. Pokud se v danou chvíli na terénní střelnici žádný pověřený člen nenachází, označí uživatel zřetelně poškození na terčovnici tak, aby jej nepřehlédli další střelci, a bez zbytečného prodlení o škodě informuje provozovatele prostřednictvím emailové adresy terenni@lukostrelbabrno.cz. Střelci se vyvarují dalšího používání poškozených terčovnic, ledaže by povaha poškození umožňovala další střelbu bez zhoršení jejich stavu a bez zvýšení rizika úrazu či poškození střelcova vybavení.

 

VI) Zásady bezpečné střelby a chování v blízkosti terčovnic

 1. Každý střelec je odpovědný za šíp, který vystřelil.
 2. Střelec nesmí vystřelit, pokud se v blízkosti terčovnice či v možné dráze letu šípu vyskytují další osoby či zvířata.
 3. Pokud je střelbě přítomen trenér LK Brno 05 či LO TJ Start anebo pověřený člen klubu, jsou všichni střelci povinni se řídit jeho pokyny.
 4. Střílet (či jen natahovat luk se založeným šípem) lze pouze z vyznačených střeleckých pozic, a to vždy pouze ve směru k terčovnici.
 5. Střelec si musí počínat tak, aby minimalizoval riziko přestřelení terčovnice a ohrožení případných osob vyskytujících se v areálu terénní střelnice. Zejména je zakázáno nadmiřování při nátahu luku.
 6. Jestliže na terčovnici střílí více střelců z různých vzdáleností, střílí nejprve střelec z nejvzdálenější střelecké pozice. Ostatní střelci i další návštěvníci se musí vždy zdržovat v prostorech za střílejícím.
 7. Při střílení ve skupině nesmí nikdo vykročit k terčovnici či bližší střelecké pozici dříve, než střílející zřetelně vyjádří, že ukončil střelbu.
 8. Před vytažením šípů z terčovnice se musí uživatelé vždy přesvědčit, že je terčovnice bezpečně upevněná a že nehrozí její převrácení.
 9. Při vytahování šípů se uživatel musí vždy ujistit, že se v dráze pohybu vytahovaného šípu nenachází další osoba.
 10. Při hledání ztraceného šípu v okolí terčovnice či v prostoru za terčovnicí musí vždy zůstat alespoň jedna osoba na bezpečně viditelném místě a upozornit případné další střelce na pohyb osob v okolí. Pokud se střelec nachází u terčovnice sám, může tuto druhou osobu nahradit lukem opřeným o přední stranu terčovnice.
 11. Pokud se ztracený šíp nepodaří naleznout, či pokud by další hledání neúměrně zdržovalo ostatní uživatele terénní střelnice, informuje střelec o ztrátě šípu (spolu s jeho předpokládanou polohou) provozovatele prostřednictvím emailové adresy terenni@lukostrelbabrno.cz.

VII) Porušení pravidel provozního řádu

 1. V případě porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem i v jiných odůvodněných případech mají pověření členové LK Brno 05 a LO TJ Start Brno, jakož i trenéři obou oddílů a zaměstnanci Střelnice Soběšice, právo uživatele z prostorů terénní střelnice vykázat.
 2. V závislosti na povaze přestupku může být uživateli udělen i dlouhodobý zákaz vstupu do prostor terénní střelnice. Peníze, které uživatel za vstup na terénní střelnici zaplatil, v takovém případě propadají. Na osoby se zákazem vstupu bude pohlíženo jako na nepovolané osoby a při jejich přistižení v terénní střelnici může být přivolána policie.
 3. V případě, že uživatel způsobí svým jednáním škodu na vybavení terénní střelnice, může po něm provozovatel požadovat úhradu nákladů spojených s odstraněním této škody.

VIII) Telefonní čísla pro tísňové volání

Záchranná služba
155
Policie ČR
158
Hasiči
150
Městská policie
156